Brand & Sikring

ABA

Hvad er et automatisk brandalarmerings­anlæg (ABA)?

Et automatisk brandalarmsystem sikrer kritisk drift af en bygning. Det reducerer udviklingen af en påbegyndt brand og medvirker til at begrænse konsekvenserne af brandulykker. Brandsikring med ABA forbedrer sikkerheden for brugerne af en bygning og beskytter værdier og menneskeliv.

Et ABA anlæg kan omfatte både;

 • Automatisk brandalarmanlæg (ABA)
 • Automatisk varslingsanlæg (AVA)
 • Automatisk branddørslukning (ABDL)
 • Automatisk brandventilation (ABV)
 • HVAC røgdetektorer
 • Automatisk sprinklersystem
 • Automatisk gasdetektoranlæg

Brandsikring leveres af mange forskellige producenter af automatiske brandalarmsystemer. Det kan være ret forvirrende at vælge det rigtige brandalarmsystem. Derfor anbefaler vi, at I overvejer nogle kritiske spørgsmål, inden I vælger et brandpanelsystem til jeres bygninger.

Andersen & Heegaard er godkendte af DBI til projektering, installation og service indenfor ABA og AVA.

Nej, der findes flere forskellige typer brandalarmanlæg, alt efter bygningstype, bygningsanvendelse, beboertyper, og typen af ​​materialer i bygningen. Desuden, er der stor forskel på en ”brandalarm” og en ”røgalarm” selvom de har samme formål.

Historisk set har et lukket system været defineret som et system, der kun er tilgængeligt fra én leverandør. Et proprietært system er et lukket system, der kun kan tilgås af en enkelt leverandør eller kun tilgængeligt fra en tæt sammentømret gruppe af leverandører, der samarbejder om at kontrollere markedet for det pågældende system. I brandalarm-/sikkerhedsbranchen, ligesom i mange tekniske forsyningsbrancher, har en populær forretningsmodel for systemudbydere været at være eneleverandør eller, hvis det ikke er muligt at samarbejde med andre forhandlere for at danne en de facto eksklusivt lukket forsyning netværk.

Ved at begrænse slutbrugerens adgang til: systemer, materialer, programmering, og service kan den “proprietære” leverandør eller entreprenør forlange højere priser. Nogen har helt sikkert gjort det tidligere.

Et åbent brandalarm-sikkerhedssystem er, hvor materialer, forsyninger, programmering og alle andre dele af systemet er tilgængelige fra flere uafhængige, konkurrerende leverandører. Vi synes, at brugen af et åbent system flytter mange fordele væk fra leverandøren og tilbage til slutbrugeren.

Derfor, anbefaler vi at vælge et produkt, der er åbent. Dette er et kritisk punkt, som beskytter jeres organisation. Når der vælges en uafhængig leverandør til et åbent brandalarmerings system, kan I bedre opnå den mest effektive løsning til en konkurrencedygtig pris.

Ja. Der er lovpligtige krav til etablering, dokumentation, og løbene inspektion af brandalarmeringsanlæg. Krav og vejledninger findes i bygningsreglementet afsnit 5, som I kan finde her.

I mange tilfælde vil en leverandør af et brandalarmsystem (ABA) komme med en inspektionsrapport, som siger, at brandalarmsystemet skal skiftes fuldstændigt. Hos Andersen & Heegaard anbefaler vi, at I får en ”second opinion”, inden I udskifter komplette systemer. Som beskrevet ovenfor er jeres nuværende leverandører muligvis ikke helt opdaterede om kravene til de aktuelt installerede systemer. Fejlfinding og reparationer kan være mangelfulde. I mange tilfælde kan en simpel kortudskiftning, reparation, løsning af jordfejlsledningsproblemer, eller nulstilling af systemet fra en uddannet tekniker løse problemerne. Korrekt fejlfinding kan spare virksomheder for titusindvis af kroner, ved at reducere den anbefalede installation og foretage korrekt fejlfinding på den eksisterende løsning.

Der kan opnås store fordele og spares mange penge, ved udvikling af en langsigtet plan for standardisering af systemer, der ikke er ejendomsretlige begrænset af leverandører. En sådan plan, kan sørge for bagudrettet kompatibilitet af systemer, tilgængelighed af reservedele, sikre leveringstid for nye dele, reparationstidslinjer, præventivt service, og flere leverandører af kompatible komponenter, inspektioner, reparationer, og service.

Denne tilgang kan imidlertid skabe problemer for en leverandør, med underskud, dårlig driftseffektivitet, og føre til forvirring vedrørende løbende systemservice og reparationer. Hos Andersen & Heegaard laver vi derfor en analyse af jeres behov i samråd med jer, så I får den bedste løsning i forhold til jeres ønsker og behov.

Hos Andersen og Heegaard er vi lagerførende af kritiske komponenter. Så vi kan levere en hurtig respons og korrekt reparation af jeres brandalarmering.

Som arbejdsgiver, bygningsansvarlig, eller sikkerhedsansvarlig på en arbejdsplads er I ansvarlige for at en række krav fra myndigheder bliver overhold. Konkret, når det kommer til sikkerhed på bygningerne. Kravene er beskrevet i bygningsreglementet og defineret af brandmyndighederne, og varetages normalt af det lokale Beredskab. For at hjælpe på vej, har vi her samlet de vigtigste tips til brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr:

Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr, installeret i og ved bygninger, skal bidrage til bygningens brandsikkerhed. Valg af brandtekniske installationer skal ske under hensyn til behovet for, at:

 1. Branden detekteres på et tidligt tidspunkt i brandforløbet.
 2. Redningsberedskabet alarmeres hurtigt.
 3. Personer i bygningen varsles, så evakuering kan påbegyndes hurtigt.
 4. Evakuering af personer, der opholder sig i bygningen, kan ske på sikker vis via flugtveje.
 5. En brands udvikling kontrolleres.
 6. Røg og varme bortledes fra bygningen.
 7. Personer i og ved bygningen kan overskue flugtveje, og at de har mulighed for at orientere sig i forbindelse med evakuering.
 8. Redningsberedskabet har forsvarlige forhold under redningsindsats.

De brandtekniske installationer skal projekteres og installeres, så de kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid.

Bygningsreglementets §§ 90-133, der vedrører brandtekniske installationer, kan fraviges, hvis sikkerhedsniveauet, som fremgår af Bygningsreglementets § 82, er overholdt, og dette dokumenteres.

Bygningers brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr skal projekteres og installeres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten.

Stk. 2. Automatiske brandalarmanlæg og automatiske sprinkleranlæg skal udføres med automatisk alarmoverførelse til redningsberedskabet.

Stk. 3. Hvis der i bygningen er installeret et varslingsanlæg, og der er installeret et automatisk brandalarmanlæg eller et automatisk sprinkleranlæg, skal varslingsanlægget aktiveres heraf.

Stk. 4. Brandslukningsmateriel skal være tydeligt markeret.

Sikkerhedsudstyr

Som bygningsansvarlig, arbejdsgiver, eller sikkerhedsansvarlig på jeres arbejdsplads skal I sørge for at arbejdspladsen som minimum har førstehjælps- og brandbekæmpelsesudstyr. Det mest almindelige er brandslukkere, brandtæpper og førstehjælpskasser.

Det er også jeres ansvar at sørge for at alle ansatte er fortrolige med udstyret. Det vil sige, hvor de er henne, og hvordan de bruges. Indebærer arbejdets natur større risici for ulykker, er det selvfølgelig vigtigt at tage højde for det.

Minimumsbehov

 • Forbindingskasser/førstehjælpskasser
 • Håndslukningsudstyr, brandslukkere, og brandtæpper
 • Arbejdspladser med særlige behov
 • Øjenskylleflasker (i arbejde med stoffer eller materialer, der kan skade øjnene)
 • Nødbruser (i arbejde med brændende eller meget varme væsker eller stoffer og materialer, der kan skade øjne og hud).
 • Redningsudstyr som f.eks. personlige værnemidler til brug for redningsmandskab eller nødhejs ved arbejde i brønde.
 • Særligt indrettede førstehjælpslokaler (i større virksomheder med risikofyldt arbejde og lang transporttid til læge).
 • Nød og panikbelysning er flere steder lovpligtigt og skal inspiceres med jævne mellemrum. Oftest årligt, af kvalificeret tekniker.

Der kan være flere krav fra Bygningsreglementet om f.eks. alarmsystemer og røgventilation, som I kan læse
mere om på deres hjemmeside hér

Indretning af flugtveje

Flugtveje skal være lette at identificere, nå og anvende.
Fra hver brandcelle*, som indeholder et arbejdsrum eller et opholdsrum skal der som hovedregel være minimum 2 udgange til flugtveje, der uafhængigt af hinanden fører videre til frit terræn eller til en anden brandcelle eller brandsektion.

Der må ikke være mere end 25 meter til nærmeste udgang til flugtvej og 50 meter til den fjerneste af de to udgange.

 • Flugtvejene skal være tilstrækkeligt belyste.
 • Flugtvejene skal kunne passeres uhindret og farefrit.
 • Elevatorer, rulletrapper og fortove må ikke bruges som flugtveje.
 • Der skal tages hensyn til personers mulighed for og evne til at benytte sig af flugtveje
 • Der skal tages hensyn til personers kendskab til flugtveje**
 • Flugtvejene skal være dimensioneret til det antal personer som skal benytte dem
 • Døre i flugtveje skal være lette at åbne
 • Der må ikke opstå for høje koncentrationer, varmestråling eller tilsvarende kritiske forhold mens bygningen evakueres.

Skiltning af flugtveje

Overordnet siger arbejdstilsynet at der skal skiltes med flugtveje i et tilstrækkeligt omfang (udformning, dimension og placering) at der er betryggende mulighed for at alle på arbejdsstedet kan komme i sikkerhed i en nødsituation.

Sikkerhedsskiltning generelt skal følge DS/EN ISO 7010, som er en standard for udseendet af skiltene. Det er en dansk og international standard, som sikrer, at man forstår sikkerhedsskiltning overalt i verden.

Arbejdstilsynets krav og retningslinjer:

 • Der skal sættes skilte op, hvor der er mange ikke-stedkendte personer (besøgende) tilstede
 • Der skal sættes skilte op i lokaler med 50 eller flere besøgende/ansatte
 • Sæt skilte op hvor der er snævre eller ubekvemme forhold
 • Sørg for at skilte er belyst, hvis ikke der er tilstrækkeligt dagslys

Udfyld formularen

Så kontakter vi dig hurtigst muligt

Udtalelser fra vores samarbejds­partnere

Vi oplever Andersen & Heegaard som en samarbejdspartner, der har fokus på service og arbejder løsningsorienteret. Hvis vi har vandskader …

Morten Weiss, Faglig leder
ATP Ejendomme

Indregulering på blandesløjfer med mere har mindsket vores problemer med kulde og varme, hvilket er vigtigt i en gammel bygning. Andersen & Heegaard har…

Lars Erikson, Teknisk chef
Aleris Hamlet

Kæmpe tak til Andersen og Heegaard for et hurtigt og godt samarbejde. Håndvaskestationer stod klar onsdag morgen da de første skoleelever…

René Rasmussen Sjøholm, Centerchef for Skole og Uddannelse
Hvidovre Kommune

Kontakt os
close slider